LCA a EPD

Objektivní nástroj pro komplexní hodnocení enviromentálních dopadů výroby, používání a ukončení životnosti budov představuje metoda posuzování životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment). 

Výsledná analýza LCA je podkladem k Enviromentálnímu prohlášení o produktu (EPD - Enviromental Product Declaration), který je souborem informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého životvího cyklu. 

Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu je cesta k udržitelnému stavebnictví. Produkt, který získá EPD, nemusí být „ekologičtější" než konkurenční výrobek. Smyslem EPD je poskytnout pravdivé informace o tom, jak velké potenciální environmentální dopady má výroba, distribuce, eventuálně používání či odstranění daného výrobku. Někteří výrobci již dodávají EPD standardně ke svým výrobkům. Legislativa České republiky zatím EPD k výrobkům nepožaduje, dá se ale předpokládat, že v budoucích letech bude vyžadován. 

Zavedeny tři úrovně EPD

  • typ I normalizovaný ČSN EN ISO 14024 a realizovaný jako Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb a systém ekoznačení EU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000, o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky
  • typ II neboli vlastní environmentální tvrzení normalizovaný normou ČSN ISO 14021,
  • typ III neboli environmentální prohlášení typu III, ale v praxi se v souladu s používaným logem EPD užívá též označení environmentální produktová deklarace anebo environmentální prohlášení o produktu je normalizovaný normou ČSN ISO 14025.

Certifikace udržitelnosti budov

V České republice jsou momentálně používány certifikační systémy SBTooLCZ, LEED, BREEAM. Všechny tyto metodiky si kladou cíl zhodnotit vliv a chován stavby během její životnosti ze všech úhlů pohledu. Každá k tomu přistupuje vlastním způsobem, avšak vesměs všechny vycházejí ze základů postavených na metodě LCA. Všechny certifikační nástroje hodnotí dopady stavebních projektů na udržitelnost, sledují vyváženost návrhu a provedení stavby. Hlavní předpokladem je včasná implementace do procesu přípravy projektu.

Výstupy z minidotazníku k EPD zde