Slovníček pojmů

Cirkulární ekonomika

CE představuje systém optimalizující výrobní procesy a technologie, spotřebu a nakládání s přírodními zdroji i odpady. Oběhové hospodářství ve vztahu k budovám zahrnuje šest fází životního cyklu budovy - návrh budovy, výroba stavebních materiálů, stavba budovy, užívání budovy, ukončení životnosti budovy a recyklace stavebních hmot. 

LCA

Objektivní nástroj pro komplexní hodnocení enviromentálních dopadů výroby, používání a ukončení životnosti budov představuje metoda posuzování životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment).

EPD

Environmentální prohlášení o produktu (Enviromental Product Declaration – EPD) je soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého cyklu. Tyto informace se zjišťují metodou analýzy LCA podle norem ČSN ISO 14040-49. 

Šetrná budova

Šetrná budova má nejen minimální spotřebu energie, ale také pitné vody, je postavena ze znovuvyužitelných nebo recyklovatelných materiálů s důrazem na minimalizaci vzniku odpadů během stavby, ale i za provozu budovy. Prostředí uvnitř by mělo být pro uživatele zdravé a podporovat produktivitu práce, a zároveň by měla respektovat krajinný ráz nebo okolní urbanizmus.

Udržitelný materiál

Udržitelný materiál je takový materiál, který splňuje vysoké technické požadavky a jeho použití představuje menší zátěž na životní prostředí. Udržitelné výrobky jsou obnovitelné, recyklovatelné a energeticky využitelné. 

Recyklace

Jakýkoliv způsob znovupoužití odpadů nebo výrobků po ukončení jejich životnosti. Recyklace odpadů není energetické využití nebo jejich zpracování na alternativní paliva.

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu

Materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.

Stavební a demoliční odpad

Odpad vznikající při uskutečnění, údržbě, rekonstrukcích a odstraňováním staveb

Zabudovaná /vložená /šedá energie

Energie, která představuje množství potřebné energie na těžbu, výrobu a dopravu stavebních materiálů.