Pro zadavatele

Zadavatel stavby má hlavní slovo při návrhu, volbě stavebních materiálů nebo užívání budovy. V souladu s principy cirkulární ekonomiky a rozvoje udržitelného stavebnictví by investor měl sám požadovat využití udržitelných materiálů při výstavbě.

Důraz na udržitelnou a šetrnou výstavbu není jen otázkou pozitivní image firmy, ale využití kvalitních materiálů a postupů při stavbě může mít například v konečném důsledku dopad na lidské zdraví i produktivitu práce (Zdravá budova).

Využití udržitelných materiálů snižuje náročnost stavebnictví čerpání primárních surovin a je základem cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Investor by měl podporovat materiály na bázi recyklátů a rozvoj trhu kredibilních certifikačních systémů, které umožňují komplexní hodnocení vlivu stavebního výrobku na životní prostředí.

Jak zadat požadavek na šetrné materiály do zakázky na stavbu?

Při zadávání zakázky na stavbu se ideálně berou v potaz všechny fáze životního cyklu budovy (viz homepage) – od požadavků na použití technologií, materiálů a postupů ve fázi realizace přes provozování budovy až po její likvidaci a demontáž. Kritéria využití šetrných materiálů je potřeba jednoznačně definovat v zadaní zakázky. Více na zadávání veřejných zakázek

Formulace kritérií na volbu stavebních materiálů v zakázce:

  • Podpora materiálů s vysokým podílem recyklace: Hmotnostní/objemový podíl recyklovaných surovin ve stavebních materiálech.
  • Enviromentální prohlášení o produktu (EPD): zahrnutí různých materiálů s EPD
  • Materiály na bázi dřeva s FCS: X % z objemu veškerých materiálů na bázi dřeva musí prokázat certifikaci původu a dřevozpracování dřeva FCS – odkaz
  • Využití rychle obnovitelných materiálů: zahrnutí různých stavebních materiálů s přirozeným životním cyklem kratším než 10 let

Dotační možnosti

Dotační podpora na použití udržitelných materiálů při výstavbě nebo renovaci je v současné době celkem omezená. Dá se předpokládat, že s implementací principů cirkulární ekonomiky do stavebnictví bude podobných dotačních výzev přibývat. V současné době lze využít z programu Nová zelená úsporám finanční zvýhodnění při použití stavebních výrobků s EPD. (více odkaz na NZú)