1 Návrh budovy

Práce architekta je příležitostí minimalizovat vliv stavby na životní prostředí a množství stavebního odpadu ve všech fází životního cyklu budovy.

Architekt i projektant mají příležitost definovat šetrnější udržitelné materiály, postupy stavby i konečné demoliční činnosti. Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů, recyklovatelnost konstrukčních prvků a použitých materiálů, co nejdelší životnost stavby a použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě. Při návrhu je třeba posuzovat chování stavby v rámci celého životního cyklu a počítat s předpokládanými cykly údržby, oprav a obměnami jednotlivých konstrukčních částí.

Aspekty, které by měl nárvh stavby:

  • Aplikace výrobků a stavebních prvků s delší životností
  • Aplikace znovuvyužitelných stavebních prvků
  • Nižší požadavky na zdroje (návrh méně objemné konstrukce)
  • Použití materiálů z obnovitelných zdrojů a stavebních recyklátů
  • Využití snadno recyklovatelných materiálů nebo materiály vhodné na přípravu pro jiné využití např. energetické zpracování
  • Zajištění oddělení jednotlivých funkcí staveb a prvků budovy pro jednodušší případné opravy a rekonstrukce
  • Příprava ukončení životnosti budovy – demontovatelné stavební prvky, plány šetrné demolice, zajištění efaktivity recyklace

Objektivní nástroj pro komplexní hodnocení enviromentálních dopadů výroby, používání a ukončení životnosti budov představuje metoda posuzování životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment), o které více v kapitole LCA a EPD.